KMB Corporate Finance
U bent hier: Expertise > Acquisitieproces

Het Acquisitieproces

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt zeker voor acquisitietrajecten. De trends in een specifieke markt en de huidige marktpositie van de onderneming vormen de belangrijkste uitgangspunten. In het geval dat er een heldere acquisitiestrategie met bijbehorende uitgangspunten voorhanden is starten we onze werkzaamheden met het identificeren van geschikte kandidaten (Fase I).

In andere gevallen zal KMB Corporate Finance eerst een marktanalyse uitvoeren om vast te stellen hoe een specifieke markt is gestructureerd, wat de succesvolle productmarktcombinaties, de dominante spelers, de financiële resultaten, de strategie en de toekomstverwachtingen zijn. Aan de hand van de marktanalyse helpen wij onze klanten een acquisitiestrategie te definiëren of een reeds bestaande strategie te verfijnen.

  1. Zoeken en selectie
  2. Analyse
  3. Contact en overleg
  4. Intentie
  5. Afronding
  6. Overdracht
  7. Nazorg

Fase I: Zoeken en selectie

Indien de koper nog geen doelwit op het oog heeft, zal in de zoek- en selectiefase door KMB Corporate Finance op basis van de acquisitiestrategie een profiel van de ‘ideale’ acquisitiekandidaat worden bepaald. Vervolgens volgt een marktonderzoek naar potentiële over te nemen ondernemingen. Van de kandidaten worden de bedrijfsbeschrijvingen en de belangrijkste financiële cijfers in een ‘doel lijst’ samengevat.

Als de ‘shortlist’ met potentiële over te nemen ondernemingen is vervaardigd, zal in samenspraak met de opdrachtgever daadwerkelijk contact gezocht worden met deze ondernemingen. Uit deze contacten zal blijken welke ondernemingen in aanmerking komen voor een vervolggesprek. De vervolggesprekken zullen tevens door ons gevoerd worden in deze fase van het proces.

Fase II: Analyse

Door KMB Corporate Finance zal in de analysefase dieper in worden gegaan op de te kopen onderneming. Deze analyse kan gepaard gaan met door ons op te vragen additionele informatie. Door een bespreking met de verkopende partij zullen de uitgangspunten en verwachtingen duidelijk worden.

De analyse van de onderneming wordt onder andere gemaakt om de aandachtspunten voor de overname te bekijken, maar ook om inzicht te krijgen in een reële overnameprijs.

Aan de hand van verschillende waarderingstechnieken op basis van, door de verkoper, aangeleverde informatie zal KMB Corporate Finance een bandbreedte voor de indicatieve waarde van de over te nemen onderneming bepalen en deze samen met een advies vastleggen in een waarderingsrapport dat met de koper besproken wordt.

Onder informatie wordt onder andere verstaan de jaarrekeningen, de omzetsamenstelling en eventueel, recente, taxatierapporten.

In het rapport wordt ook een optimale transactiestructuur bepaald aan de hand van de financierbaarheid van de over te nemen onderneming en de eigen financiële capaciteit van de koper.

In deze fase worden de volgende werkzaamheden verricht:

Fase III: Contact en overleg

In de overlegfase zal door ons op basis van de door ons berekende waarde contact gezocht worden met de verkoper. Er zal onderhandeld worden over de koopprijs, betalingswijze, garanties, de toekomstige betrokkenheid van het huidige management en over andere wensen en punten van bezwaar van beide partijen. Er zal naar een uiteindelijk bod toegewerkt worden.

In deze fase worden door KMB Corporate Finance de volgende werkzaamheden verricht:

 

Fase IV: Intentie

De intentiefase start op het moment dat een bod wordt gedaan op de over te nemen onderneming. In een vergevorderd stadium van de gesprekken zullen de zaken, waarover overeenstemming bereikt is, worden vastgelegd in de Letter of Intent, die ondertekend dient te worden door beide partijen. De intentieverklaring zal door ons worden gecontroleerd.

In deze fase worden door KMB Corporate Finance de volgende werkzaamheden verricht:

Fase V: Afronding

Met ondertekening van de Letter of Intent is blijk van wederzijdse eenwording op de hoofdlijnen getoond. In deze fase zal bij de over te nemen partij een bedrijfsonderzoek (Due Dilligence) plaats moeten vinden om de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie te verifiëren. KMB Corporate Finance zal de koper bij dit onderzoek terzijde staan en de coördinatie voor haar rekening nemen. Na het onderzoek zullen afrondende onderhandelingen worden gevoerd. De contracten worden beoordeeld en de financieringsaanvraag zal worden opgesteld en ingediend.

In deze fase zal KMB Corporate Finance de volgende werkzaamheden verrichten:

Fase VI: Overdracht

In de overdrachtsfase zal de daadwerkelijke overdracht van de onderneming plaatsvinden. Het overnamecontract dient ondertekend te worden door de verkopende en kopende partij. De begeleiding ten behoeve van de formeel wettelijke eisen, notaris etc., zullen door KMB Corporate Finance worden uitgevoerd.

In deze fase zal KMB Corporate Finance de volgende werkzaamheden verrichten:

Fase VII: Nazorg

In de nazorgfase zal de koper door KMB Corporate Finance worden begeleid nadat de daadwerkelijke overdracht heeft plaatsgevonden.

Terug naar boven ^