KMB Corporate Finance
U bent hier: Expertise > Verkoopproces

Het verkoopproces

Het bedrijf dient zo ‘mooi en sterk’ als mogelijk in de markt te worden gezet. Sommige voorbereidingen hiervoor kunnen een aanzienlijke tijd vergen, zodat het raadzaam is tijdig te beginnen met het verkoopgereed maken van de onderneming.

  1. Analyse
  2. Zoeken en selectie
  3. Contactlegging
  4. Intentie
  5. Afronding
  6. Overdracht
  7. Nazorg

Fase I: Analyse

KMB Corporate Finance zal dieper ingaan op de onderneming, waarbij de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

De waardering van de onderneming zal door KMB Corporate Finance worden uitgevoerd op basis van, door de verkoper, aangeleverde informatie. Onder informatie wordt onder andere verstaan de jaarrekeningen, de omzetsamenstelling en eventueel, recente, taxatierapporten etc..

KMB Corporate Finance voert een marktanalyse uit en stelt een waarderingsrapport op, dat vervolgens met de opdrachtgever wordt besproken. Doel van de bespreking is het helder krijgen van de uitgangspunten voor verkoop, alsmede het vaststellen van een realistisch verwachtingspatroon omtrent het voorgenomen verkoopproces.

Op basis van bovengenoemde gegevens en het waarderingsrapport wordt een anoniem profiel opgesteld. Dit anonieme profiel wordt tevens gebruikt voor het, in fase II, te vervaardigen verkoopmemorandum.

Fase II: Zoeken en selectie

In deze fase wordt de onderneming op anonieme basis in de markt te koop aangeboden. KMB Corporate Finance gaat op zoek naar geschikte potentiële kopers.

Middels het in fase I gedefinieerde kopersprofiel stelt KMB Corporate Finance een zogenaamde ‘longlist’ met profielen van potentiële kopers samen. Uit deze lijst wordt in overleg een selectie gemaakt van een klein aantal kandidaten die initieel de voorkeur verdienen; de zogenaamde ‘shortlist’. De interesse van deze ‘shortlist’ partijen wordt gepeild met behulp van het anonieme bedrijfsprofiel.

Daarnaast wordt in deze fase het verkoopmemorandum opgesteld. Het doel van het verkoopmemorandum is potentiële kopers in staat stellen uit te maken of de onderneming een geschikte overnamemogelijkheid vormt. Het verkoopmemorandum zal naast een uitgebreide beschrijving van de onderneming en de markt, ondermeer het (financiële) reilen en zeilen, de belangrijkste koopargumenten en de verkoopprocedure omvatten.

Geïnteresseerde partijen kunnen na ondertekening en retourzending van een geheimhoudingsovereenkomst in het bezit komen van dit verkoopmemorandum.

Fase III: Contactlegging

In deze fase wordt daadwerkelijk contact gezocht met de partijen. Geïnteresseerde partijen kunnen, afhankelijk van de gevolgde procedure, reageren op de vraagprijs of een indicatieve bieding uitbrengen. Hieruit moet blijken welke kopers geïnteresseerd zijn in, en in aanmerking komen voor een vervolggesprek. KMB Corporate Finance zal de onderhandelingen over de prijs, overnamecondities en toekomstplannen nader structureren en begeleiden. De vervolggesprekken vinden in deze fase plaats.

Fase IV: Intentie:

Deze fase start op het moment dat een bod van een kandidaat koper wordt ontvangen, waarvan het aannemelijk is dat overeenstemming kan worden bereikt. Naar aanleiding van de ontvangen biedingen zal een selectie worden gemaakt van de kopers. Bij de gesprekken die in deze fase worden gevoerd kan, indien gewenst, additionele informatie worden verstrekt. In een vergevorderd stadium van de gesprekken zullen de zaken, waarover overeenstemming is bereikt, worden vastgelegd in de Letter of Intent (LoI), die ondertekend dient te worden door beide partijen. De ondertekening van deze intentieovereenkomst is een belangrijke mijlpaal in het verkoopproces.

In deze fase worden door KMB Corporate Finance de volgende werkzaamheden verricht:

Fase V: Afronding

Met ondertekening van de Letter of Intent is blijk van wederzijdse eenwording op de hoofdlijnen getoond. In de afrondingsfase wordt de kopende partij in staat gesteld een boekenonderzoek (Due Dilligence) uit te voeren om de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie te veriefiëren. KMB Corporate Finance zal in samenspraak met de accountant van de verkopende partij alle nodige voorzieningen treffen, zodat de verkoper zich optimaal kan voorbereiden. Het Due Dilligence onderzoek zal worden verricht door een derde. Hierna zullen afrondende onderhandelingen worden gevoerd en zullen de contracten worden voorbereid. Verder dient de kopende partij zorg te dragen voor de financieringsaanvraag

In deze fase zal KMB Corporate Finance de volgende werkzaamheden verrichten:

Fase VI: Overdracht

In de overdrachtsfase zal de daadwerkelijke overdracht van de onderneming plaatsvinden. De contracten zullen definitief worden opgesteld en dienen ondertekend te worden door de verkopende en kopende partij. Alle benodigde formeel wettelijke eisen, alsmede de contractueel overeengekomen verbintenissen zullen ter uitvoering worden gebracht.

In deze fase worden door KMB Corporate Finance de volgende werkzaamheden verricht:

Definitieve opstelling van de contracten

Begeleiding ten behoeve van de formeel wettelijke eisen en contractueel overeengekomen verbintenissen.

Fase VII: Nazorg

In deze fase zal de begeleiding van de verkoper na overdracht plaatsvinden.

Terug naar boven ^