Voorwaarden

Algemene voorwaarden van KMB Corporate Finance B.V.

 

1.      Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd met de daarachter vermelde betekenis.

Artikel 1.1 KMB Corporate Finance:  degene die de algemene voorwaarden gebruikt, KMB Corporate Finance, kantoorhoudende te Goirle, handelsnaam van de besloten vennootschap De Best Twee BV.

Artikel 1.2 de opdrachtgever: degene die door ondertekening of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 1.3 werkzaamheden: alle mogelijke vormen van dienstverlening, die samenhangen met of betrekking hebben op advisering en begeleiding op het gebied van strategie, fusie overname en bedrijfsopvolging en de daarmee samenhangende transacties dan wel andersoortige dienstverlening.

Artikel 1.4 opdracht: de tussen KMB Corporate Finance en opdrachtgever mondeling of schriftelijk gesloten overeenkomst van opdracht.

Artikel 1.5 transactie: een overeenkomst tussen minimaal twee partijen waarbij door samenwerking, fusie, koop of verkoop een wijziging op treedt in eigendom- of zeggenschapsverhoudingen in (een deel van) de onderneming(en) van betrokken partij(en).

Artikel 1.6 bij het bepalen van de transactiewaarde:

  1. vindt er een opwaartse correctie plaats voor de ten tijde van de opdracht van KMB Corporate Finance gepleegde mutaties die tot een vermindering van de waarde hebben geleid zoals dividenduitkeringen, bovenmatige vergoedingen zoals managementfee en huur.
  2. Worden toekomstige termijnbetalingen op contante respectievelijke gekapitaliseerde waarde afgerekend. In het geval van onzekere toekomstige termijnbetalingen onder ander van toepassing bij earn-out regelingen, wordt aangenomen dat de maximum waarde wordt gerealiseerd.

 

2.      Toepasselijkheid en geldingsbereik

Artikel 2.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alsmede uitvoeringen van werk. Kortom op alle door KMB Corporate Finance gesloten en te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2.2 deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor de opdrachtgever die haar woonplaats of statutaire zetel buiten Nederland heeft.

 

3.      Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden

Artikel 3.1 opdrachtgever en KMB Corporate Finance zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden wanneer spraken is van een schriftelijke of mondelinge bevestigde opdracht, dan wel indien met de uitvoering van de opdracht door KMB Corporate Finance is begonnen.

Artikel 3.2 Generlei voorwaarden, buiten de door KMB Corporate Finance gehanteerde algemene voorwaarden, afspraken of regelingen gelden als overeengekomen, wanneer zij niet schriftelijk door KMB Corporate Finance zijn bevestigd.

Artikel 3.3 indien tijdens of na afronding van de opdracht blijkt dat opdrachtgever niet of slechts ten dele bevoegd is of was ten tijde van opdrachtverstrekking, dan is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de door KMB Corporate Finance verrichte werkzaamheden.

Artikel 3.4 indien een opdracht wordt gesloten tussen KMB Corporate Finance enerzijds een twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de opdracht.

 

4.      Aanbiedingen

Artikel 4.1 alle aanbiedingen van KMB Corporate Finance zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door haar is aangegeven.

Artikel 4.2 elke aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 20 werkdagen, berekend vanaf de dag der aanbieding.

Artikel 4.3 KMB Corporate Finance kan te allen tijde haar aanbieding intrekken, ook na aanvaarding, indien blijkt dat de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie geheel of gedeeltelijk onjuist is.

 

5.      Aanvaarding en exclusiviteit

KMB Corporate Finance aanvaardt haar opdrachten enkel en alleen op basis van exclusiviteit. Opdrachtgever zal derhalve tijdens de duur van de opdracht geen soortgelijke opdracht of uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan anderen dan KMB Corporate Finance verstrekken.

 

6.      Wijzigingen en aanvullingen

Artikel 6.1 indien en voor zover van deze algemene voorwaarden in onderlinge overeenstemming wordt afgeweken dienen die aanvaarde afwijkingen schriftelijk te worden vastgesteld. De bepalingen waarvan niet wordt afgeweken, zijn onverkort van toepassing.

Artikel 6.2 wijzigingen en aanvullingen van de door KMB Corporate Finance gedane aanbieding of van de opdracht zijn uitsluitend bindend indien en voor zover deze door KMB Corporate Finance schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 6.3 een wijziging, aanvulling of correctie van de aanbieding of de opdracht en de hierin overeengekomen werkzaamheden kan een opwaartse invloed hebben op de overeengekomen prijs.

 

7.      Duur van de opdracht

Artikel 7.1 in de door KMB Corporate Finance gedane aanbieding kan door goed overleg met de opdrachtgever bij benadering het tijdvak worden vastgesteld waarin KMB Corporate Finance haar werkzaamheden kan verrichten.

Artikel 7.2 opdrachtgever dient alle gegevens die KMB Corporate Finance naar haar oordeel nodig heeft bij het uitvoeren van de opdracht binnen de door haar gestelde termijn en in de door KMB Corporate Finance gewenste vorm te beschikking te stellen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

Artikel 7.3 bij het geven van de indicatie als bedoeld in artikel 7.1 wordt er van uitgegaan dat de omstandigheden na aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen en de opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens en informatie heeft verstrekt die noodzakelijk zijn voor de duur van de opdracht.

Artikel 7.4 indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichting in het in lid 2 van dit artikel gestelde heeft KMB Corporate Finance de bevoegdheid om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van KMB Corporate Finance op de vergoeding van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden en onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 7.5 opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7.6 twee weken vóór het eind van de afgesproken termijn zal KMB Corporate Finance, indien er een gerede kans aanwezig is dat de afgesproken termijn niet gehaald zal worden opdrachtgever mondeling of schriftelijk op de hoogte stellen van deze mogelijke overschrijding.


Artikel 7.7 in deze mondelinge of schriftelijke kennisgeving zal door KMB Corporate Finance de redenen van en de oorzaken waardoor deze vertraging is opgetreden uitdrukkelijk worden vermeld. Indien de redenen gelegen zijn aan KMB Corporate Finance dan kan de afgesproken prijs naar beneden worden bijgesteld. Indien de redenen gelegen zijn aan de opdrachtgever dan kan de afgesproken prijs naar boven worden bijgesteld. De opdrachtgever heeft echter geen recht op schadevergoeding en kan de opdracht niet ontbinden of beëindigen, indien de redenen aan KMB Corporate Finance gelegen zijn.

 

8.      Annulering

Annulering door de opdrachtgever is slechts bindend na schriftelijke akkoordverklaring door KMB Corporate Finance.

 

9.      Procedures en aanwijzingen

Artikel 9.1 KMB Corporate Finance zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed en zorgvuldig opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 9.2 KMB Corporate Finance bepaalt de wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd. Opdrachtgever is binnen het kader van de opdracht bevoegde om aanwijzingen te geven tenzij deze aanwijzingen zo zeer indruisen tegen de procedures die KMB Corporate Finance hanteert dat in alle redelijkheid opvolging van deze aanwijzingen niet gevergd kan worden.

Artikel 9.3 indien KMB Corporate Finance op grond van het in artikel 9.2 gestelde de opdracht niet kan uitvoeren, kan KMB Corporate Finance zo de opdrachtgever hem niettemin aan de aanwijzingen houdt de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.

Artikel 9.4 indien de opdrachtgever rechtstreeks wordt benaderd door een partij welke niet door of namens KMB Corporate Finance is aangebracht dan dient hij direct KMB Corporate Finance op de hoogte te stellen van deze benadering. KMB Corporate Finance zal in dit geval direct worden betrokken bij de eventuele onderhandelingen met deze partij.

 

10.  Geheimhouding

Artikel 10.1 KMB Corporate Finance verplicht zich op al hetgeen haar in de uitvoering van de opdracht is toevertrouwd door de opdrachtgever als zodanig te behandelen en geheim te houden en zal er voor zorg dragen dat alle door haar en de opdrachtgever verstrekte gegevens en inlichtingen voor zover van vertrouwelijke aard, geheim worden gehouden en nimmer ter inzage voor derden zal komen tenzij deze gegeven en inlichtingen reeds door de opdrachtgever in de openbaarheid zijn gebracht.

Artikel 10.2 opdrachtgever verplicht zich om al hetgeen zij in ontvangst neemt van KMB Corporate Finance en de haar op grond van de opdracht door KMB Corporate Finance verstrekte gegevens en inlichtingen als vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden.

Artikel 10.3 opdrachtgever machtigt KMB Corporate Finance om namens haar alle informatie aan derden ter beschikking te stellen die noodzakelijk is of zou kunnen zijn om een transactie tot stand te brengen onder de voorwaarde dat KMB Corporate Finance namens opdrachtgever een geheimhoudingsverklaring aangaat met derden.

Artikel 10.4 de termijn van geheimhouding is drie jaren.

Artikel 10.5 derden met wie namens de opdrachtgever dan wel direct door KMB Corporate Finance een geheimhoudingsverklaring is ondertekend worden bij schending hiervan rechtstreeks aansprakelijk gesteld door de opdrachtgever. KMB Corporate Finance kan door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schending van geheimhouding door derden tenzij KMB Corporate Finance opzet of grove schuld verweten kan worden.

 

11.  Intellectuele eigendom

Artikel 11.1 op alle rapporten, notities op schrift gestelde adviezen en op alle andere geschriften afkomstig van KMB Corporate Finance berust het auteursrecht. Dit recht blijft eigendom van KMB Corporate Finance zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of derden in de uitvoering van die opdracht.

Artikel 11.2 het gebruik van de in het eerste artikel omschreven recht door de opdrachtgever vereist voorafgaande schriftelijke goedkeuring van KMB Corporate Finance tenzij dit uit de opdracht voortvloeit.

Artikel 11.3 ander gebruik dan in het lid 2 genoemde zoals openbaarmaking en verveelvoudigen is een inbreuk op dit auteursrecht. Deze inbreuk kan zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk worden afgedaan.

 

12.  Aansprakelijkheid

Artikel 12.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door KMB Corporate Finance

verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten  KMB Corporate Finance invloed vallen. Ofschoon de opdracht door KMB Corporate Finance naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan KMB Corporate Finance geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

Artikel 12.2 KMB Corporate Finance is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voorzover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van KMB Corporate Finance voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de door opdrachtgever voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 12.3 eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 12.4 KMB Corporate Finance sluit alle aansprakelijkheid uit voor de werkzaamheden die derden dan wel de door KMB Corporate Finance ingeschakelde derden hebben verricht.

 

13.  Honorarium

Artikel 13.1 de opdrachtgever is een honorarium verschuldigd voor de door KMB Corporate Finance verrichte werkzaamheden.

Dit honorarium is:

  1. gerelateerd aan de transactiewaarde;
  2. gerelateerd aan de door KMB Corporate Finance verrichte werkzaamheden of,
  3. gerelateerd aan het door KMB Corporate Finance in de aanbieding gedane voorstel inzake het honorarium of,
  4. gerelateerd aan een combinatie van sub a en b van dit artikel, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13.2 indien het honorarium gerelateerd is aan het door KMB Corporate Finance gedane voorstel, dan blijven de overige bepalingen van artikel 13 in stand, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgewezen.

Artikel 13.3 indien er een transactie tot stand komt nadat de looptijd van de opdracht is verstreken, dan wel is beëindigd, dan blijft de opdrachtgever aan KMB Corporate Finance de in de opdracht afgesproken honorarium verschuldigd mits aantoonbaar is dat KMB Corporate Finance in contact is geweest of de opdrachtgever in contact heeft gebracht of zou zijn moeten gebracht conform artikel 9.4 van deze voorwaarden met de koper dan wel de verkoper bij die transactie.

Artikel 13.4 de door KMB Corporate Finance genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW, exclusief de diensten van derden welke door KMB Corporate Finance zijn ingehuurd en exclusief eventueel andere door de overheid opgelegde heffingen en belastingen.

 

14.  Betaling en facturering

Artikel 14.1 betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, netto, zonder enige aftrek, inhouding of schuldvergelijking, verrekening of opschorting op een door KMB Corporate Finance aangegeven bank- of girorekening.

Artikel 14.2 facturering vindt maandelijks plaats tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14.3 de opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn en zal zonder aanzegging en vertragingsrente ad 1% per maand verschuldigd zijn waarbij een gedeelte van een maand als een maand gerekend zal worden.

Artikel 14.4 alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die door KMB Corporate Finance naar aanleiding van het verzuim van de opdrachtgever zijn gemaakt of nog zal maken, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijk kosten belopen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden geleverd.

 

15.  Overmacht

Artikel 15.1 indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze door overmacht onuitvoerbaar is geworden heeft KMB Corporate Finance het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer die gewijzigde uitvoering ten gevolge van overmacht redelijkerwijs van KMB Corporate Finance of de opdrachtgever niet gevergd kan worden. De meerkosten uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende zal worden verrekend tussen partijen. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik waarop vaststond dat de opdracht niet op de aanvankelijke overeengekomen wijze kon worden uitgevoerd.

Artikel 15.2 KMB Corporate Finance is niet aansprakelijk voor eventuele kosten hoe ook genaamd, die voor de opdrachtgever of voor derden door de opschorting mocht ontstaan.

Artikel 15.3 onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan hetgeen daaronder naar dagelijks spraakgebruik en overeenkomstig de rechtspraak geacht moet worden te vallen in ieder geval die omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan KMB Corporate Finance zijn toe te rekenen. Onder deze omstandigheden zijn mede begrepen ziekte van het personeel, stakingen, onvoorzienbare stagnatie, zowel aan de zijde van KMB Corporate Finance als aan de zijde van de door KMB Corporate Finance ingeschakelde derden.

 

16.  Opzegging en ontbinding

Artikel 16.1 op grond van paragraaf 8 en artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, kan tussentijds de overeenkomst door KMB Corporate Finance worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 16.2 de opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk bij aangetekend schrijven aan de opdrachtgever te worden bekend gemaakt, met vermelding van de redenen.

Artikel 16.3 KMB Corporate Finance behoudt zich op grond van de artikelen 3.3, 7.4, 9.3 en 9.4 het recht voor om ontbinding van de opdracht te vorderen indien verdere uitvoering door of namens de opdrachtgever blijven onmogelijk wordt gemaakt.

Artikel 16.4 ingeval van annulering, opzegging of ontbinding uit hoofde van het hierboven genoemde is de opdrachtgever verplicht om alle kosten die KMB Corporate Finance heeft gemaakt en zal maken, alsmede het bedrag van de winstderving en leegloopverliezen van KMB Corporate Finance te vergoeden onverminderd het recht van KMB Corporate Finance op schadevergoeding.                                                                       

Artikel 16.5 KMB Corporate Finance is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst bij aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de opdrachtgever in gebreke is bij de nakoming van enigerlei verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst dan wel indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of verzoek daartoe, surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe, stilleggen of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever.

 

17.  Toepasselijk recht

Artikel 17.1 alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in het geval dat de werkzaamheden verricht zijn in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

Artikel 17.2 alle geschillen, waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen eerst worden voorgelegd aan een deskundige commissie benoemt door KMB Corporate Finance en de opdrachtgever. Deze commissie bestaande uit een jurist, accountant en bedrijfsdeskundige zal indien partijen niet de tussen hun bestaande geschillen kunnen oplossen binnen 20 dagen een bindend advies geven over het geschil. Zowel de opdrachtgever als KMB Corporate Finance benoemen ieder een van de leden van de commissie. De gekozen leden benoemen het derde lid.

 

18.  Gedragsregels

Artikel 18.1 in het tot stand brengen van een transactie zal KMB Corporate Finance te allen tijde slechts alleen haar opdrachtgever vertegenwoordigen. KMB Corporate Finance zal met betrekking tot de verstrekte opdracht geen honorarium of welke betaling dan ook van derden accepteren teneinde belangenconflicten te voorkomen.

Artikel 18.2 KMB Corporate Finance houdt zich aan de door de Sociaal-economische Raad opgestelde fusiegedragsregels. Indien opdrachtgever dit wenst kan hem een uittreksel van deze gedragsregels ter beschikking worden gesteld.

 

19.  Geldigheid van deze algemene voorwaarden

De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig of onredelijk bezwarend, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn, dat het ongeldige of onredelijke bezwarende beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert